Kampanie
O Instytucie
Konkursy
Prawo w zakresie BHP
 

AKTUALNOŚCI

Pandemia zmieniła świat, jaki znaliśmy. Dlatego potrzebny nam jest nowy plan, aby polscy pracownicy i firmy znowu mogli poczuć się bezpiecznie... – powiedział premier Jarosław Gowin.
     Plan dla Pracy i Rozwoju obejmuje komponenty związane z pracą, rozwojem i bezpieczeństwem. A działania związane z budowaniem kultury bezpieczeństwa pracowników to misja naszego Instytutu.
                       Więcej informacji o Planie dla Pracy i Rozwoju...

Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia osób pracujących w czasie epidemii COVID-19. Ogólne wytyczne i lista kontrolna

Ocena ryzyka zawodowego związanego z możliwością narażenia na wirus SARS-CoV-2 w miejscu pracy (18 września 2020)

Wytyczne CIOP-PIB dla masek niemedycznych przeznaczonych do użytku prywatnego

Prezentacje z Rady Ochrony Pracy (28 kwietnia 2020):
Koronawirus SARS-CoV2 Koronawirus SARS CoV-2 z medycznego punktu widzenia,
Środki ochrony indywidualnej Środki ochrony indywidualnej przed koronawirusem,
Środki ochrony zbiorowej Środki ochrony zbiorowej przed koronawirusem

Ochrona przed wirusem SARS-CoV-2 - środki ochrony indywidualnej

Wykaz certyfikatów CIOP-PIB dla środków ochrony indywidualnej przeciwdziałających narażeniu na wirus SARS-CoV-2


Infografiki dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników w czasie epidemii COVID-19

 

 

Monografie naukowe CIOP-PIB

BEZPIECZEŃSTWO W ŚRODOWISKU PRACY I ŻYCIA

TEMATYKA BHP

BEZPOŚREDNIO DO BAZ WIEDZY

EDUKACJA I SZKOLENIA CIOP-PIB W ZAKRESIE BHP

NOWOŚCI WYDAWNICZE

Zapobieganie dolegliwościom mięśniowo-szkieletowym pracowników biurowych. Kompleksowy program interwencji profilaktycznej

- M. Malińska

Celem wydawnictwa jest pomoc w zainicjowaniu i wdrożeniu działań związanych z szeroko rozumianą profilaktyką dolegliwości mięśniowo-szkieletowych.

Wirusy – szkodliwe czynniki biologiczne w środowisku pracy pracowników zakładów przemysłu mleczarskiego.

- A. Stobnicka-Kupiec, M. Gołofit-Szymczak, R.L. Górny, M. Cyprowski, A. Ławniczek-Wałczyk

Program doboru filtrującego sprzętu ochrony układu oddechowego do ochrony przed nanocząstkami

- K. Makowski

STRUKTURY SIECIOWE CIOP-PIB

BAZY DANYCH I PROGRAMY BHP

CO NOWEGO W BHP

FILM - "Ochrona przed koronawirusem SARS-CoV-2 - środki ochrony indywidualnej"

Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące środków ochrony indywidualnej, jakie powinny być stosowane przez służby znajdującej się na pierwszej linii działań przeciw SARS-CoV-2 oraz inne osoby. Prezentujemy zasady prawidłowego zakładania i zdejmowania półmaski filtrującej i rękawic. (2020 r.)

Myj ręce – dbaj o siebie i innych! FILM – "Technika mycia rąk"

Ludzkie ręce odgrywają istotną rolę w przenoszeniu wielu mikroorganizmów chorobotwórczych. Film "Technika mycia rąk" prezentuje prawidłowa technikę mycia i osuszania rąk, opracowany w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy - Państwowym Instytucie Badawczym (2019 r.)

FILM: Ergonomia w biurze - komputerowe stanowisko pracy

FILM instruktażowy nt. prawidłowego projektowania ergonomicznych stanowisk pracy przy komputerze w celu zapobiegania obciążeniom mięśniowo-szkieletowym, opracowany w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy - Państwowym Instytucie Badawczym (2019 r.)

Bezpieczeństwo i higiena pracy w służbie zdrowia

Pracownicy służby zdrowia uznawani są za grupę zawodową najbardziej narażoną na kontakt z materiałem potencjalnie zakaźnym w środowisku pracy. Szczególne ryzyko jest związane z narażeniem na szkodliwe czynniki biologiczne, stres, obciążenia mięśniowo-szkieletowe...

Ergonomia współczesnych stanowisk komputerowych

Codziennie korzystamy ze smartfonów, tabletów, notebooków, wiele osób pracuje na stanowisku komputerowym z jednym lub wieloma monitorami. Niesie to za sobą wiele zagrożeń związanych głównie z obciążeniem narządu wzroku i układu mięśniowo-szkieletowego. Jak zorganizować ergonomiczne stanowisko pracy z komputerem, aby uniknąć poważnych konsekwencji zdrowotnych ?...

"Postaw na zdrowie! Zacznij już dziś!" - miniporadnik dla mężczyzn

Miniporadnik zawierający podstawowe zasady prowadzenia zdrowego trybu życia, opracowany został w ramach projektu pn. "Czynniki warunkujące zachowania zdrowotne oraz ich wpływ na zdolność do pracy mężczyzn"...

Równowaga praca-życie w kontekście elastycznych form zatrudnienia

Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy coraz częściej traktowane są jako ważny element równoważenia życia zawodowego i rodzinnego pracowników...

Zarządzanie BHP wg normy PN-ISO 45001:2018

Celem serwisu jest prezentacja ogólnej struktury Systemu Zarządzania BHP według nowej normy PN-ISO 45001:2018 "Occupational health and safety management systems - Requirements with guidance for use" - EN, ("Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy - Wymagania i wytyczne stosowania" - PL) ...

Depresja w pracy

W Polsce problem depresji dotyczy ponad 1.5 mln osób. W serwisie przedstawiono informacje nt. funkcjonowania osób dotkniętych depresją w środowisku pracy, a także wskazówki dla pracodawców dotyczące kształtowania właściwych psychospołecznych warunków pracy dla takich pracowników...

Konflikty w pracy

Konflikty w pracy są zjawiskiem naturalnym i zdarzają się nawet w najlepiej współpracujących zespołach. Kluczową kwestię stanowi rozpoznanie podłoża sytuacji konfliktowej i dobranie odpowiednich sposobów jej rozwiązania...

Zagrożenie wybuchem i pożarem pochodzące od pyłów przemysłowych

Większość pyłów przemysłowych przy odpowiednim rozdrobnieniu i stężeniu w powietrzu oraz źródle zapłonu może tworzyć atmosfery palne i wybuchowe. W serwisie przedstawiono m.in. wyniki badań palności i wybuchowości pyłów przemysłowych dotyczących czterech najpopularniejszych w Polsce ziaren zbóż...

Ochrona przed SMOGiem w miejscu pracy

Zagrożenia związane ze smogiem występują w środowisku pracy na stanowiskach zewnętrznych, na których pracuje nawet kilkaset tysięcy osób - m.in. policjanci, strażnicy miejscy, ogrodnicy, pracownicy porządkowi. Im wszystkim pracodawca musi zapewnić bezpieczne warunki pracy...

Warunki Pracy w Polsce i w Unii Europejskiej 2018

Działająca na rzecz poprawy warunków życia i pracy Fundacja Eurofound przeprowadza w regularnych odstępach czasu ogólnoeuropejskie badania m.in warunków pracy w przedsiębiorstwach. W serwisie przedstawiono wybrane wyniki tych badań odnoszące się do warunków wykonywania pracy zarówno w Polsce jak i Unii Europejskiej...

Wypadki osób znajdujących się pod opieką szkół

Rocznie wypadkom ulega ponad 1% osób znajdujących się pod opieką szkół, przedszkoli i innych placówek. W serwisie przedstawiono szczegółowe dane dotyczące wypadków w polskich szkołach, wymieniono główne zagrożenia i miejsca niebezpieczne oraz zaproponowano metody diagnozowania stanu bhp na terenie ich szkół...

Wypadki przy pracy rolniczej - pojęcie wypadku, statystyki, prewencja

Rolnictwo jest jedną z tych gałęzi produkcji, w których występuje wysoki stopień zagrożenia wypadkami przy pracy. Z powodu utrzymującego się niskiego stanu bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych bardzo istotne jest odpowiednie sformułowanie i stosowanie przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych z tytułu wypadków przy pracy rolniczej...

Nowe wymagania norm do oceny parametrów drabin

Nieprawidłowy dobór drabin lub ich niewłaściwy stan techniczny przyczyniają się w istotny sposób do zwiększenia ryzyka zaistnienia wypadku przy pracy. W serwisie przedstawiono nowe wymagania, dotyczące badań i oceny bezpieczeństwa użytkowania drabin, ujęte w PN-EN 131-2+A2:2017-02...

Diabetyk w pracy

W Polsce na cukrzycę choruje około 2,5 mln osób. Nie musi być to jednak powodem nie podejmowania przez te osoby pracy zawodowej. Wykonywanie pracy zawodowej przez diabetyka jest nawet zalecane i korzystne i tylko nieliczne zawody są niewskazane...

Aktualna tabela wartości NDS i metod oznaczania substancji chemicznych

W bazie CHEMPYŁ udostępniona jest zaktualizowana TABELA OBOWIĄZUJĄCYCH WARTOŚCI NDS I METOD OZNACZANIA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH, zgodnie ze zmianami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 stycznia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

Profilaktyka dolegliwości mięśniowo-szkieletowych

Choroby układu mięśniowo-szkieletowego należą do najczęstszych problemów zdrowotnych w Unii Europejskiej związanych z wykonywaną pracą. W serwisie poruszono tematykę występowania takich zaburzeń oraz przedstawiono skuteczną profilaktykę tych dolegliwości w zakresie aktywności fizycznej prowadzonej w środowisku pracy...

Bezpieczne przenoszenie ładunków

Przemieszczanie ładunków, a więc ich podnoszenie, przenoszenie i odkładanie skutkuje znacznym obciążeniem układu mięśniowo-szkieletowego podczas pracy w obszarze prawie całego ciała człowieka. Ograniczenie tego obciążenia może i powinno być realizowane na przykład poprzez właściwe sposoby przenoszenia ładunków oraz poprzez zastosowanie odpowiednich urządzeń wspomagających...

Ochrona przed upadkiem z wysokości

Według PIP i GUS upadek z wysokości jest jedną z najczęstszych przyczyn wypadków w środowisku pracy. Praktyka organizowania stanowisk pracy na wysokości oraz wykonywania tam różnych czynności wskazuje, że ciągle jedną z podstawowych metod zabezpieczania pracowników jest stosowanie indywidualnego sprzętu ochronnego...

BHP w małych placówkach handlu detalicznego

Serwis przedstawiający podstawowe informacje dotyczące działań w zakresie bhp, dla mikro i małych przedsiębiorstw handlu detalicznego na przykładzie małych sklepów spożywczych i małych sklepów z artykułami przemysłowymi...

BHP w służbach mundurowych

Praca funkcjonariuszy służb mundurowych (straży pożarnej, policji, wojska i innych), niezależnie od formacji, charakteryzuje się znacznie większym, niż przeciętnie zawodowym narażeniem na utratę zdrowia lub życia w związku z pełnioną służbą...

BHP operatora maszyn ręcznych z napędem elektrycznym

Maszyny ręczne, np. wiertarki zwłaszcza z napędem elektrycznym, używane są zarówno przez pracowników, jak i osoby prowadzące prace w gospodarstwach domowych. W serwisie omówiono wpływ momentów obrotowych występujących podczas użytkowania tego typu maszyn na powstawanie obciążeń układu mięśniowo-szkieletowego ich operatorów oraz działania prewencyjne związane z tymi zagrożeniami.

Praca w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze

Od 2009 roku w Polsce obowiązuje ustawa o emeryturach pomostowych. Wątpliwości co do stosowania przepisów ustawy rozstrzygane były w orzeczeniach sądów administracyjnych a w chwili obecnej głównie poprzez orzeczenia Sądu Najwyższego. Przedstawiony materiał zawiera główne tendencje w orzecznictwie pozwalające na interpretacje budzących wątpliwości przepisów ustawy ...

Badania lekarskie pracowników

Na każdym pracodawcy spoczywa obowiązek zapewnienia pracownikowi bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Jednym z kluczowych elementów profilaktyki są badania lekarskie, których celem jest ustalenie, czy pracownik może realizować swoje obowiązki w warunkach występujących na danym stanowisku pracy...

Odzież ostrzegawcza

Odzież ostrzegawcza jest powszechnie stosowana wszędzie tam, gdzie istnieje ryzyko, że pracownik może być potrącony przez ruchome pojazdy, maszyny lub inne obiekty. Chociaż nie gwarantuje ona pełnego bezpieczeństwa, to optymalizuje poziom widzialności i znacznie zmniejsza ryzyko wypadku.

 
70-lecie CIOP-PIB 70-lecie CIOP-PIB

POLECAMY

Newsletter-bhp
 
Biblioteka JOSE

KOMENTARZE

BÓL KRĘGOSŁUPA ? POZBĄDŹ SIĘ GO !

ANKIETA

  • Prosimy o wypełnienie ankiety, mającej na celu doskonalenie portalu CIOP-PIB.
Termomodernizacja CIOP-PIB CIOP-PIB na Facebooku