O Ośrodku
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

Zadaniem Instytutu jest m.in. zapewnianie użytkownikom dostępu do aktualnej, wiarygodnej informacji krajowej i zagranicznej oraz upowszechnianie i wymiana informacji dotyczących problematyki bezpieczeństwa i ochrony człowieka w środowisku pracy.

Zadanie to jest realizowane m.in. za pośrednictwem Biblioteki. Biblioteka od początku istnienia Instytutu gromadzi i udostępnia zbiory piśmiennictwa krajowego i zagranicznego obejmujące pozycje literatury naukowej i popularnonaukowej z dziedziny nauk humanistycznych, technicznych i społecznych, związane z problematyką bezpieczeństwa pracy, a także wydawnictwa o charakterze uniwersalnym. W zbiorach historycznych znajdują się też krajowe i zagraniczne publikacje z końca XIX i I połowy XX w.

Zbiory biblioteczne obejmują ok. 31,5 tys. woluminów wydawnictw zwartych (książek, materiałów informacyjnych, prac naukowo-badawczych), ok. 160 tytułów czasopism polskich i ok. 80 tytułów czasopism zagranicznych. Użytkownikami Biblioteki są: pracownicy naukowi i dydaktyczni, studenci publicznych i prywatnych uczelni oraz wyższych szkół zawodowych z całego kraju, uczniowie, pracownicy i pracodawcy z małych i średnich przedsiębiorstw, pracownicy służby bhp. W ramach działań związanych z rozwojem dostępu do elektronicznych źródeł informacji Biblioteka udostępnia bazy zagranicznych czasopism elektronicznych.

Biblioteka Instytutu była jedną z pierwszych bibliotek krajowych wdrażających system ALEPH. Jest członkiem Polskiej Grupy Użytkowników Systemu PolALEPH oraz członkiem International Group of Ex Libris Users (IGeLU).

Od 1960 r. Instytut pełni funkcję polskiego Krajowego Centrum Informacji o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy CIS przy Międzynarodowej Organizacji Pracy. Włączenie się Polski do międzynarodowego systemu informacji ułatwia dostęp do aktualnych źródeł informacji specjalistycznej i umożliwia tworzenie baz danych o szerokim zakresie tematycznym. Polskie Krajowe Centrum CIS prowadzi intensywną działalność informacyjną, wspiera użytkowników w zakresie wyszukiwań w zagranicznych bazach danych, promuje ważne wydarzenia i inicjatywy światowe, przekazuje informacje o aktualnych wydarzeniach i osiągnięciach krajowych do międzynarodowych źródeł informacji.

Instytut pełni też rolę polskiego Krajowego Punktu Centralnego (KPC) Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA).

W tym zakresie koordynuje działania Krajowej Sieci Partnerów i współpracuje z jej członkami, wśród których są instytucje państwowe zajmujące się bezpieczeństwem pracy, jednostki edukacyjne oraz przedsiębiorstwa. KPC organizuje krajowe edycje europejskich kampanii informacyjnych dotyczących bezpieczeństwa pracy, koordynowanych w Unii Europejskiej przez EU-OSHA. Uczestniczy także w gromadzeniu, analizie i wymianie informacji z zakresu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia człowieka w środowisku pracy na poziomie krajowym i międzynarodowym.

 

Zakres działalności Ośrodka Informacji Naukowej i Dokumnetacji obejmuje:

 
 • gromadzenie oraz upowszechnianie informacji w zakresie bezpieczeństwa pracy, ergonomii i ochrony zdrowia pracowników
 • opracowywanie i budowa systemu informacji naukowo-technicznej z zakresu bezpieczeństwa pracy i ergonomii z wykorzystaniem komputerowego systemu bibliotecznego - Aleph
 • popularyzacja wiedzy na temat zagrożeń zawodowych i zasad bezpiecznej pracy, opracowywanie materiałów informacyjnych z zakresu bezpieczeństwa pracy i ergonomii przy wykorzystaniu dostępnych źródeł krajowych i zagranicznych
 • dokumentacja wyników badań naukowych z zakresu bezpieczeństwa pracy
 • współpraca z Europejską Agencją Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (Bilbao) - w tym realizacja zadań Krajowego Punktu Centralnego (Focal Point)
 • współpraca z międzynarodowymi instytucjami w zakresie dokumentowania informacji w dziedzinie bezpieczeństwa pracy i ergonomii, w tym realizacja zadań związanych z funkcją Krajowego Centrum CIS/ILO przy MiędzynarodowejOrganizacji Pracy w Genewie

Kierownik Ośrodka
Informacji Naukowej i Dokumentacji
mgr inż. Agnieszka Młodzka-Stybel
e-mail: agmlo@ciop.pl

Program PROGRESS
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Kierownictwo
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Kierownik Ośrodka
mgr inż. Agnieszka Młodzka-Stybel
agmlo[at]ciop.pl
Pracownie
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Pracownia Dokumentacji i Informacji
BIBLIOTEKA
Pracownicy Instytutu
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
 • Pracownia Dokumentacji i Informacji
   telefon e-mail
   Marek Poźniak - mapoz[at]ciop.pl
   mgr Magdalena Zdunek mazdu[at]ciop.pl
 • BIBLIOTEKA
   telefon e-mail
   mgr Joanna Bulińska - jobul[at]ciop.pl
   mgr Iwona Ruszecka 36-88 iwrus[at]ciop.pl
   mgr Witold Sygocki - wisyg[at]ciop.pl