Odpowiedzi na pytania prawne
Pytania
Odpowiedzi
Kategoria: Emerytury i renty

Wybieram się na wcześniejszą emeryturę, bowiem przez wiele lat przed rokiem 2002 r. pracowałem w uciążliwych warunkach. Nie wiem jednak, czy moje świadectwa pracy będą honorowane przez ZUS. Proszę o informacje na ten temat.

Odziały ZUS zobowiązane są do realizacji przepisów w zakresie ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych. Mogą więc przyznać świadczenie, o które wnioskuje ubezpieczony, jeżeli zostały spełnione łącznie wszystkie warunki wymagane do jego uzyskania.

W świetle przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 887 ze zm.) jednym z warunków wymaganych do przyznania wcześniejszej emerytury jest udokumentowanie wykonywania pracy w szczególnych warunkach przez co najmniej 15 lat.

Przesłanki warunkujące uznanie określonej pracy za pracę w szczególnych warunkach są następujące:

  • rodzaj wykonywanej pracy powinien być wymieniony w wykazach A lub B, stanowiących załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz.U. nr 8, poz. 43 ze zm.),
  • praca powinna być wykonywana na stanowiskach wymienionych w przepisach resortowych (zarządzeniach, uchwałach), ustalonych przez właściwych ministrów, kierowników urzędów centralnych, centralne związki spółdzielcze,
  • praca powinna być wykonywana stale i w pełnym wymiarze czasu pracy przewidzianym na danym stanowisku.

Okresy pracy w szczególnych warunkach potwierdza zakład pracy w odrębnym świadectwie wykonywania pracy, wystawionym według wzoru stanowiącego załącznik do zarządzeń resortowych lub w świadectwie pracy. Wystawiając świadectwo wykonywania pracy w szczególnych warunkach pracodawca ma obowiązek określić jej rodzaj ściśle według wykazu stanowiącego załącznik do rozporządzenia oraz podać stanowisko pracy zgodnie z wykazem, działem, pozycją i punktem zarządzenia resortowego.

ZUS nie jest organem upoważnionym do dokonywania samodzielnej oceny, czy dana praca była wykonywana w szczególnych warunkach.

 

 

Wiesława Lempska

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

BP 4/2017