Odpowiedzi na pytania prawne
Pytania
Odpowiedzi
Kategoria: Emerytury i renty

Nauczyciel szkoły podstawowej został zwolniony z pracy z powodu zmian organizacyjnych, a następnie złożył wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy. Spełnia warunki dotyczące wymaganego 30-letniego okresu składkowego i nieskładkowego, w tym 20 lat wykonywania pracy w jednostkach, o których mowa w ustawie o świadczeniach kompensacyjnych. Wiek emerytalny osiągnie w październiku 2016 roku i nie zamierza podjąć zatrudnienia. Czy pobierając rentę z tytułu niezdolności do pracy nauczyciel ten może przejść na świadczenie kompensacyjne?

Prawo do świadczenia przysługuje osobie, która po rozwiązaniu (wygaśnięciu) stosunku pracy, a przed przejściem na świadczenie nie wykonuje żadnej pracy ani też nie prowadzi żadnej pozarolniczej działalności. Pobieranie – po
ustaniu pracy nauczycielskiej – renty z tytułu niezdolności do pracy nie stanowi przeszkody do uzyskania nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Tak więc pobieranie renty nie pozbawia możliwości uzyskania tego świadczenia, o ile spełnione zostaną pozostałe warunki wymagane do jego przyznania. Świadczenie

kompensacyjne może również uzyskać nauczyciel, który po rozwiązaniu stosunku pracy na stanowisku nauczyciela do czasu zgłoszenia wniosku o to świadczenie nie wykonywał żadnego zatrudnienia lub działalności.
Podstawa prawna: ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz.U. z 2009 r. nr 97, poz. 800 ze zm.).

 

Wiesława Lempska
Zakład Ubezpieczeń Społecznych