Zgodnie z art. 13 RODO informujemy, że:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą przy ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa;
  • Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@ciop.pl;
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji newslettera;
  • Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
  • Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane;
  • Dane nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa;
  • Dane przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji;
  • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do: ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
  • Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.