Regulamin Forum Liderów

 

REGULAMIN
Forum Liderów Bezpiecznej Pracy

działającego przy
Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym

 

Mając na uwadze potrzebę wdrażania, upowszechniania i promocji osiągnięć nauki i techniki z zakresu bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i życia człowieka w środowisku pracy, w szczególności opracowanych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy (CIOP-PIB), w 1998 r. powołano Forum Liderów Bezpiecznej Pracy.
Uczestnikami Forum mogą być aktywnie współdziałające z Instytutem na rzecz poprawy warunków pracy:

 • przedsiębiorstwa - legitymujące się osiągnięciami w kształtowaniu bezpiecznych i ergonomicznych warunków pracy,
 • instytucje - aktywnie działające na rzecz bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

 

I. CELE I ZADANIA

Celem funkcjonowania Forum Liderów jest budowanie instytucjonalnych, partnerskich kontaktów pomiędzy jego członkami, a także pracodawcami i pracownikami, którzy w kształtowaniu warunków pracy wykorzystują osiągnięcia nauki i techniki, w szczególności opracowane przez CIOP-PIB.

Do ważnych zadań Forum w tym zakresie należy prowadzenie działań na rzecz wdrażania i upowszechniania rezultatów programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” oraz innych programów koordynowanych przez CIOP-PIB, a także realizowanie projektów badawczych, celowych i itp. Istotne jest również współinicjowanie przez uczestników Forum tematyki badawczej, działalności edukacyjnej i wydawniczej Instytutu, ukierunkowanych na bezpieczeństwo pracy, ochronę zdrowia i życia pracowników.   Forum stanowi również płaszczyznę kontaktów bezpośrednich między jego członkami. Służą one wymianie doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie tworzenia bezpiecznych i ergonomicznych warunków pracy, przy merytorycznym wsparciu Instytutu w prowadzeniu analiz źródeł i przyczyn występowania zagrożeń zawodowych oraz ograniczania ich skutków, a zwłaszcza zapobiegania wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym.

W zależności od rezultatów uzyskiwanych w działalności prowadzonej na rzecz bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia pracowników, a także od zakresu i wyników współdziałania z Instytutem, Liderzy są wyróżniani: ZIELONĄ, SREBRNĄ lub ZŁOTĄ KARTĄ LIDERA BEZPIECZNEJ PRACY. Posiadanie Karty uprawnia do korzystania związanych z nią preferencji we współpracy z Instytutem.

 

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W FORUM LIDERÓW BEZPIECZNEJ PRACY

Warunkiem przystąpienia do Forum Liderów Bezpiecznej Pracy jest:

 • formalne zadeklarowanie (poprzez przesłanie podpisanej DEKLARACJI UCZESTNICTWA) realizacji przedsięwzięć służących kształtowaniu bezpiecznych i ergonomicznych warunków pracy w przedsiębiorstwie,
 • przesłanie do Instytutu wypełnionego WNIOSKU O PRZYJĘCIE DO FORUM LIDERÓW (w wersji drukowanej lub elektronicznej), zawierającego:
 • krótką charakterystykę działalności kandydata na uczestnika Forum Liderów Bezpiecznej Pracy,
 • opis działań w zakresie kształtowania warunków pracy i stwierdzonych efektów poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy w okresie ostatniego roku,
 • przesłanie do Instytutu POLITYKI BHP lub PROGRAMU DZIAŁAŃ W ZAKRESIE POPRAWY WARUNKÓW PRACY na kolejny rok lub sprawozdania z realizacji takiego PROGRAMU za rok bieżący (w tym opracowanych przez CIOP-PIB) lub zadeklarowanie przygotowania takiego planu we współpracy z Instytutem.

Zakres współpracy z Instytutem, warunkujący uczestnictwo w Forum Liderów, jest uzależniony od:

 • aktualnego stanu warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie lub instytucji, charakteru oraz poziomu występujących zagrożeń i uciążliwości związanych z prowadzoną działalnością, a także stwarzanego przez nie ryzyka zawodowego,
 • efektywności zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy,
 • prowadzonej modernizacji, rozbudowy i innych działań związanych z kształtowaniem warunków pracy.

Przy ocenie kandydata na uczestnika Forum Liderów jest branapod uwagę jego aktywność w zakresie kształtowania bezpiecznych i ergonomicznych warunków pracy (w tym także przesłanie do Instytutu - w celach informacyjnych - programu działań w zakresie poprawy warunków pracy na kolejny rok lub sprawozdania z realizacji takiego programu za rok bieżący, działania związane z uzyskaniem certyfikatu zarządzania bezpieczeństwem pracy, udział w Ogólnopolskim Konkursie Poprawy Warunków Pracy, itp.).

 

III. WARUNKI UZYSKIWANIA KART LIDERÓW BEZPIECZNEJ PRACY

 1. O przyznanie lub przedłużenie Zielonej Karty Lidera może ubiegać się uczestnik Forum Liderów, który spełnia następujące warunki:
  • jest członkiem Forum Liderów co najmniej 1 rok,
  • realizuje przedsięwzięcia zadeklarowane w Deklaracji Uczestnictwa,
  • prowadzi działania na rzecz wdrażania i upowszechniania osiągnięć naukowo-technicznych z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzonej w swoim środowisku, w tym opracowanych przez Instytut,
  • podnosi kwalifikacje pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez korzystanie z wydawnictw specjalistycznych, w tym CIOP-PIB,
  • uczestniczy w kursach, seminariach i studiach podyplomowych, w tym organizowanych przez Instytut,
  • prowadzi współpracę z CIOP-PIB w zakresie badań, ekspertyz i certyfikacji,
  • prześle do Instytutu pisemny WNIOSEK O PRZYZNANIE LUB PRZEDŁUŻENIE ZIELONEJ KARTY LIDERA BEZPIECZNEJ PRACY (w wersji drukowanej lub elektronicznej), zawierający m.in. opis działań, w tym prowadzonych we współpracy z Instytutem, z zakresu poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, a także uzyskanych efektów w okresie ostatniego roku.
 2. O przyznanie lub przedłużenie Srebrnej Karty Lidera może ubiegać się uczestnik Forum Liderów legitymujący się wcześniej Zieloną Kartą Lidera, który spełnia następujące warunki:
  • realizuje przedsięwzięcia zgłoszone w Deklaracji Uczestnictwa i uzyskuje efekty w zakresie poprawy warunków pracy (np. zmniejszenie liczby wypadków, obniżenie poziomu stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia),
  • aktywnie współpracuje z Instytutem co najmniej 3 lata,
  • praktyczne wykorzystuje dorobek naukowo-badawczy Instytutu do oceny i zmniejszania ryzyka zawodowego i współdziała z Instytutem w procesie wykorzystywania wyników programów wieloletnich oraz innych prac prowadzonych w Instytucie (opis przeprowadzonych prac oraz ich wyników powinien być dołączony do WNIOSKU O PRZYZNANIE LUB PRZEDŁUŻENIE SREBRNEJ KARTY LIDERA BEZPIECZNEJ PRACY),
  • podnosi kwalifikacje pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, przede wszystkim poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach organizowanych m.in. przez CIOP-PIB - szczegółowa informacja na ten temat powinna być dołączona do WNIOSKU O PRZYZNANIE LUB PRZEDŁUŻENIE SREBRNEJ KARTY LIDERA BEZPIECZNEJ PRACY,
  • korzysta z innych możliwości z oferty Instytutu (wydawnictwa, programy komputerowe, usługi eksperckie, badawcze, certyfikacyjne) przynajmniej raz w roku,
  • upowszechnia uzyskane osiągnięcia z zakresu poprawy bezpieczeństwa pracy np. poprzez publikacje w wydawnictwach CIOP-PIB.
  • prześle do Instytutu WNIOSEK O PRZYZNANIE LUB PRZEDŁUŻENIE SREBRNEJ KARTY LIDERA BEZPIECZNEJ PRACY (w wersji drukowanej lub elektronicznej), zawierający m.in. opis działań, w tym prowadzonych we współpracy z Instytutem, z zakresu poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, a także uzyskanych efektów w okresie ostatniego roku.
 3. O przyznanie lub przedłużenie Złotej Kartę Lidera może ubiegać się uczestnik Forum Liderów legitymujący się wcześniej Srebrną Kartą Lidera, który spełnia następujące warunki:
  • aktywnie współpracuje z Instytutem co najmniej 5 lat,
  • wykaże, że wskaźniki wypadków przy pracy i chorób zawodowych w jego przedsiębiorstwie nie przekraczają średniej krajowej w danej sekcji gospodarki lub zróżnicowana składka na społeczne ubezpieczenie wypadkowe jest obniżona,
  • ma opracowany i wdrożony (o ile jest to uzasadnione) system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy lub certyfikat uznania kompetencji jednostki edukacyjnej w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy – szczegółowa informacja (włącznie z opracowanym i zrealizowanym planem wdrażania) na temat takiego systemu zarządzania bądź uzyskanego certyfikatu, powinna być dołączona do WNIOSKU O PRZYZNANIE LUB PRZEDŁUŻENIE ZŁOTEJ KARTY LIDERA BEZPIECZNEJ PRACY,
  • prowadzi systematyczną działalność profilaktyczną i osiąga efekty w zakresie poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • propaguje te efekty w środkach masowego przekazu, w tym także w wydawnictwach CIOP-PIB,
  • prześle do Instytutu WNIOSEK O PRZYZNANIE LUB PRZEDŁUŻENIE ZŁOTEJ KARTY LIDERA BEZPIECZNEJ PRACY (w wersji drukowanej lub elektronicznej), zawierający m.in. opis działań, w tym prowadzonych we współpracy z Instytutem, w zakresie poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, a także uzyskanych efektów w okresie ostatniego roku.

Uczestnik Forum Liderów występujący z wnioskiem o przyznanie lub przedłużenie posiadanej Karty Lidera Bezpiecznej Pracy powinien także brać udział w Ogólnopolskim Konkursie Poprawy Warunków Pracy. Szczegółowa informacja na ten temat powinna być dołączona do wniosku o przyznanie lub przedłużenie posiadanej Karty Lidera Bezpiecznej Pracy.

 

IV. PREFERENCJE DLA UCZESTNIKÓW FORUM LIDERÓW

 1. Uczestnicy Forum mogą korzystać z:
  • wsparcia Instytutu we wdrażaniu i upowszechnianiu w swoim środowisku osiągnięć naukowo-technicznych ukierunkowanych na poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • możliwości upowszechniania, m.in. wśród przedsiębiorstw współpracujących z Instytutem, swoich doświadczeń i osiągnięć w zakresie poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w środowisku pracy,
  • możliwości uczestniczenia w programowaniu problematyki badawczej oraz działalności wydawniczej i edukacyjnej Instytutu,
  • dostępu do informacji na temat konferencji, seminariów, targów i wystaw krajowych oraz zagranicznych poświęconych tematyce bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • prawa do udziału w organizowanych przez Instytut konferencjach i seminariach, poświęconych bezpieczeństwu pracy i ochronie zdrowia, na preferencyjnych warunkach,
  • usług badawczych, certyfikacyjnych oraz ekspertyz Instytutu na prawach pierwszeństwa,
  • jednorazowych bezpłatnych konsultacji pracowników naukowo-badawczych Instytutu,
  • bezpłatnego uczestnictwa w dorocznych Konferencjach Forum Liderów Bezpiecznej Pracy organizowanych przez Instytut w celu wymiany doświadczeń
   oraz przedyskutowania aktualnych problemów dotyczących ochrony pracy,
  • bezpłatnego uczestnictwa w spotkaniach tematycznych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • uczestnictwa w seminaryjnych posiedzeniach podsumowujących wyniki zrealizowanych przez Instytut prac badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych
   oraz upowszechniających.
 2. Uczestnicy Forum wyróżnieni Zieloną Kartą Lidera Bezpiecznej Pracy mogą korzystać ponadto  z:
  • 5% zniżki przy korzystaniu z usług badawczych, certyfikacyjnych oraz ekspertyz Instytutu,
  • 5% zniżki przy korzystaniu z kursów i seminariów oraz zamieszczaniu materiałów reklamowych w wydawnictwach Instytutu,
  • 10% zniżki przy zakupie programów komputerowych i baz danych Instytutu
  • 20% zniżki przy zakupie tradycyjnych wydawnictw Instytutu,
  • możliwość posługiwania się w celach informacyjno-promocyjnych i reklamowych informacją o wyróżnieniu Zieloną Kartą Lidera Bezpiecznej Pracy.
 3. Uczestnikom Forum, którzy posiadają Srebrną Kartę Lidera Bezpiecznej Pracy, przysługują ponadto:
  • 10% zniżki przy korzystaniu z usług badawczych, certyfikacyjnych oraz ekspertyz Instytutu,
  • 10% zniżki przy korzystaniu z kursów i seminariów oraz zamieszczaniu materiałów reklamowych w wydawnictwach Instytutu,
  • 20% zniżki przy zakupie programów komputerowych i baz danych Instytutu,
  • 30% zniżki przy zakupie tradycyjnych wydawnictw Instytutu,
  • możliwość posługiwania się w celach informacyjno-promocyjnych i reklamowych informacją o wyróżnieniu Srebrną Kartą Lidera Bezpiecznej Pracy.
 4. Uczestnicy Forum wyróżnieni Złotą Kartę Lidera Bezpiecznej Pracy mogą korzystać ponadto z:
  • 20% zniżki przy korzystaniu z usług badawczych, certyfikacyjnych oraz ekspertyz Instytutu,
  • 20% zniżki przy korzystaniu z kursów i seminariów oraz zamieszczaniu materiałów reklamowych w wydawnictwach Instytutu,
  • 30% zniżki przy zakupie programów komputerowych i baz danych Instytutu,
  • 50% zniżki przy zakupie tradycyjnych wydawnictw Instytutu,
  • możliwość posługiwania się w celach informacyjno-promocyjnych i reklamowych informacją o wyróżnieniu Złotą Kartą Lidera Bezpiecznej Pracy.

 

V. USTALENIA KOŃCOWE

 • Karta Lidera Bezpiecznej Pracy jest przyznawana przez Komisję Wyboru Liderów Bezpiecznej Pracy. Komisja składa się z przedstawicieli dyrekcji, zakładów naukowo-badawczych i innych komórek organizacyjnych Instytutu. Do zadań Komisji należy także przedłużanie ważności wcześniej przyznanych kart.
 • Karta Lidera Bezpiecznej Pracy jest ważna przez 2 lata od daty przyznania.
 • Po 2 latach członek Forum Liderów powinien złożyć w Instytucie wniosek o przedłużenie posiadanej Karty na kolejne 2 lata lub przyznanie Karty wyższej. W przypadku nieprzedłużenia ważności Karta zostaje zawieszona, a członek Forum Liderów traci prawo do legitymowania się Kartą Lidera Bezpiecznej Pracy, jednak nie traci statusu członka Forum Liderów.
 • Przyznanie lub przedłużenie posiadanej Karty Lidera Bezpiecznej Pracy wymaga przedłożenia na posiedzenie Komisji Wyboru Liderów materiału dokumentującego osiągnięcia Lidera uprawniającego go, zgodnie z regulaminem, do legitymowania się odpowiednią Kartą.

W miarę rozwoju działalności Forum będą doskonalone zasady jego funkcjonowania, z uwzględnieniem opinii, wniosków i inicjatyw uczestników oraz przedstawicieli środowisk działających na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy. W związku z tym Instytut ma prawo wprowadzania zmian do regulaminu. Zmiany wprowadzane w okresie posiadania przez Lidera aktualnej Karty nie powodują konieczności spełnienia przez Lidera dodatkowo wprowadzanych kryteriów. Po wygaśnięciu ważności karty spełnienie nowych kryteriów będzie wymagane.

 

Warszawa, listopad 2013