WYSZUKIWANIE
w bazach substancji
  
 
 
AKTUALNOŚCI

19/09/2017

Projekt Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniający dyrektywę 2004/37/WE
w sprawie ochrony pracowników zagrożeniem dotyczącym narażenia na czynniki rakotwórcze
i mutagenne podczas pracy

 

Choroby nowotworowe związane z narażeniem na czynniki rakotwórcze w pracy stanowią poważny problem we wszystkich państwach Unii Europejskiej. Choroby te są przyczyną około 53% zgonów związanych z pracą. Dla porównania w przypadku chorób układu krążenia odsetek ten wynosi 28 %, a w przypadku chorób układu oddechowego 6 %[1].

Jedno z priorytetowych działań określonych w programie prac Komisji Europejskiej z 2016 r. jest poprawa ochrony zdrowia pracowników poprzez ograniczenie narażenia zawodowego na działanie rakotwórczych czynników chemicznych, zwiększenie skuteczności prawodawstwa UE w tym obszarze oraz zagwarantowanie większej przejrzystości i zapewnienie podmiotom gospodarczym równych warunków działania. Podstawowym działaniem Komisji w tym obszarze jest ustalanie wiążących wartości dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego (binding occupational exposure limit value – BOELV) dla substancji chemicznych spełniających kryteria klasyfikacji dla czynników rakotwórczych kategorii 1A lub 1B, zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 (CLP)[2].

W wyniku prac Komisja Europejska zaproponowała ustanowienie nowych dopuszczalnych wartości narażenia dla 11 czynników chemicznych i zmianę dla 2 czynników (chlorek winylu, pyły drewna) oraz pozostawienie wartości dla benzenu. Na podstawie wyników przeprowadzonej oceny skutków szacuje się, że działania w tym obszarze pozwolą ocalić około 100 000 istnień ludzkich do 2069 r.


[1]    Zgromadzone na szczeblu europejskim szacunkowe dane dotyczące obrażeń doznanych w pracy i złego stanu zdrowia spowodowanego pracą, Work-related Illnesses Identification, Causal Factors and Prevention Safe Work – Healthy Work – For Life, Takala, J., Workplace Safety and Health Institute, Singapur, prezentacja przygotowana na konferencję prezydencji UE zorganizowaną w Atenach w czerwcu 2014 r.

[2]    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006, Dz.U. L 353 z 31.12.2008, s. 1.

 

Więcej szczegółowych informacji zawarto w pliku: 

 

 

16/05/2017

Dyrektywa Komisji 2017/164/UE z dnia 31 stycznia 2017 r. ustanawiająca czwarty wykaz wskaźnikowych dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego zgodnie z dyrektywą 98/24/WE oraz zmieniającej dyrektywy Komisji 91/322/EWG, 200/39/WE i 2009/161/UE

 

Dyrektywa Komisji 2017/164/UE ustanawiająca czwarty wykaz wskaźnikowych dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego (IOELVs) została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 1 luty 2017 r., L 27, s. 115-120. Treść dyrektywy jest dostępna w serwisie internetowym EU law and publications EUR-Lex pod adresem http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32017L0164

 

Weszła ona w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu (Artykuł 8).

Państwa członkowskie wprowadzą w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia 21 sierpnia 2018 r (Artykuł 7).

W sektorze górnictwa podziemnego i budowy tuneli, państwa członkowskie mogą skorzystać
z okresu przejściowego kończącego się najpóźniej w dniu 21 sierpnia 2023 r. w odniesieniu do wartości dopuszczalnych dla tlenku azotu, ditlenku azotu i tlenku węgla.

W okresie przejściowym państwa członkowskie mogą nadal stosować następujące dopuszczalne wartości zamiast wartości określonych w załączniku:

  1. w odniesieniu do tlenku azotu – obowiązujące dopuszczalne wartości określone zgodnie z załącznikiem do dyrektywy 91/322/EWG;
  2. w odniesieniu do ditlenku azotu i tlenku węgla – krajowe dopuszczalne wartości obowiązujące w dniu 1 lutego 2017 r.

Więcej szczegółowych informacji zawarto w pliku: