WYSZUKIWANIE
w bazach substancji
  
 
 
AKTUALNOŚCI

 

07.02.2019

Ukazała się DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2019/130 z dnia 16 stycznia 2019 r. zmieniająca dyrektywę 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy

Treść dyrektywy jest dostępna w serwisie internetowym EU law and publications EUR-Lex

 

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie 20 lutego 2019 r., czyli zgodnie z Artykułem 3 - dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Zgodnie z Artykułem 2 państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy w terminie dwóch lat od dnia jej wejścia w życie. Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji.

WPROWADZONE ZMIANY

 

15.01.2019

Zachęcamy do zgłaszania i promowania dobrych praktyk w Państwa zakładach pracy! Trwa Konkurs Dobrych Praktyk pn. „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” ogłoszony w ramach kampanii informacyjnej „Substancje niebezpieczne pod kontrolą” prowadzonej przez Europejską Agencję EU-OSHA. Termin przesyłania zgłoszeń w Polsce przedłużono do 28.01.2019 r.  

 

20.07.2018

W związku z napływającymi pytaniami wynikającymi z opublikowanego w lipcu 2018r. Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286)  przygotowaliśmy dla Państwa zestawienie pyłów figurujących w nowym Rozporządzeniuw odniesieniu do dotychczas obowiązującego Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (tekst jednolity, Dz. U. z 2017 r. poz.  1348).

Celem tego zestawienia jest przekazanie Państwu informacji w jaki sposób interpretować wprowadzone zmiany, a tym samym jak identyfikować pyły na stanowisku pracy i w jaki sposób wykonywać pomiary ich stężeń w powietrzu.

Wprowadzona nowym rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie NDS i NDN (Dz. U. z 2018 r., poz. 1286) zmiana tj. połączenie dwóch wykazów: Wykazu wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń czynników chemicznych oraz Wykazu wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń pyłów, jest spowodowana wprowadzeniem wartości NDS dla krzemionki krystalicznej (kwarc, krystobalit) – 0,1 mg/m3. W związku ze zmianą nazewnictwa dla większości pyłów, może pojawiać się problem z wytypowaniem pyłów, dla których są ustalone wartości NDS rozporządzeniem (Dz. U. z 2018 r., poz. 1286).

W nowym, obowiązującym od 21 sierpnia 2018 r. Rozporządzeniu, wartości NDS dla pyłów nie są uzależnione od procentowej zawartości krystalicznej krzemionki.

W przypadku pyłów, dla których jest podana notacja 7) Obowiązuje jednoczesne oznaczanie stężeń frakcji respirabilnej krzemionki krystalicznej - konieczne jest oznaczanie zarówno stężeń pyłów występujących w nowym rozporządzeniu pod nazwami np. Węgiel kamienny, Węgiel brunatny, apatyt, Cement portlandzki, Grafit naturalny, Kaolin, Krzemionka bezpostaciowa i syntetyczna - ziemia okrzemkowa (diatomit) niekalcynowana, jak i stężeń frakcji respirabilnej krzemionki krystalicznej – kwarc [14808-60-7]; krystobalit [14464-46-1] (poz. 315 Wykazu).

Ocena narażenia pracowników w tych przypadkach powinna być przeprowadzana w doniesieniu do dwóch wartości NDS:

 • wartości NDS podanej dla krzemionki krystalicznej (poz. 315 Wykazu), której oznaczanie stężeń w powietrzu na stanowiskach pracy należy przeprowadzić zgodnie z procedurami opublikowanymi w PiMOŚP 2012 nr 4(74)
 • wartości NDS dla np. Węgla kamiennego, Węgla brunatnego, Apatytu, Cementu portlandzkiego, Grafitu naturalnego, Kaolinu, Krzemionki bezpostaciowej i syntetycznej - ziemia okrzemkowa (diatomit) niekalcynowana, których stężenia frakcji wdychalnej i/lub respirabilnej należy oznaczać metodą grawimetryczną (wagową).

W celu ułatwienia pracodawcom i laboratoriom środowiskowym korzystania z nowego rozporządzenia MRPiPS przygotowaliśmy zestawienie nazw PYŁÓW wg „nowego” i „starego” rozporządzenia wraz z komentarzami, które przekazujemy w załączeniu.

 

18.07.2018

Opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

Rozporządzenie to zastępuje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz.  1348) wydane na podstawie art. 228 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.).

Rozporządzenie to wejdzie w życie 21 sierpnia 2018 roku i od tego czasu będzie obowiązywał nowy wykaz wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń chemicznych i pyłowych czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Zachęcamy do zapoznania się z Rozporządzeniem. 

Ponieważ wprowadzone zmiany, a przede wszystkim połączenie dwóch wykazów tj. Wykazu NDS dla czynników chemicznych i Wykazu NDS dla pyłów, może sprawiać problemy pracodawcom i laboratoriom środowiskowym zachęcamy Państwa do zadawania pytań i zgłaszania problemów drogą mailową lub poprzez forum dyskusyjne bazy CHEMPYŁ.

 

20.06.2018
24 kwietnia 2018 r. Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy rozpoczęła kampanię informacyjną 2018 – 2019 pn. „Substancje niebezpieczne pod kontrolą”, której polską edycję prowadzi Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy. Celem głównym tej kampanii jest dostarczenie wiarygodnych informacji na temat zagrożeń związanych z występowaniem niebezpiecznych substancji chemicznych w miejscu pracy oraz podniesienie poziomu świadomości w zakresie ograniczania ryzyka stwarzanego przez te substancje. Oficjalne otwarcie polskiej edycji kampanii „Substancje niebezpieczne pod kontrolą” miało miejsce 9 maja 2018 r. podczas Konferencji Prasowej. Od tego czasu prezentacje nt kampanii podczas seminariów, warsztatów, czy konferencji dot. substancji niebezpiecznych miały miejsce m.in. w Szczyrku, Poznaniu, Lublinie, Katowicach, Szczecinie, Gdańsku, Łodzi i Częstochowie. Kolejne wydarzenia planowane są we wrześniu i październiku. Do udziału w kampanii zachęcamy organizacje o dowolnej wielkości i z dowolnego sektora oraz osoby indywidualne. Zapraszamy do zapoznania się z materiałami i wzięcia udziału w Kampanii!

Więcej informacji na polskiej stronie poświęconej Kampanii (tutaj).
Film o Kampanii: (tutaj).

 

29.03.2018

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym prowadzony jest projekt badawczy pn.: „Badanie rozkładu stężeń wybranych substancji chemicznych endokrynnie aktywnych we frakcjach cząstek emitowanych do środowiska pracy”. Projekt prowadzony w ramach IV etapu  programu wieloletniego pn. „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” przewidziany jest na lata 2017-2019.

W 2017 roku, w ramach 1. etapu projektu badawczego opracowano metody oznaczania następujących ftalanów i nonylofenolu w obecności związków współwystępujących:

 • dietylu ftalan (DEP),
 • dibutylu ftalan (DBP),
 • di(2-etyloheksylu)
 • ftalan (DEAP)
 • di-n-oktylu ftalan (DNOP)
 • benzylo butylu ftalan (BBP);
 • di(2-etyloheksylu) ftalan (DEHP)
 • 4 – nonylofenol.

Do oznaczania wybranych substancji endokrynnie aktywnych zastosowano techniki chromatografii gazowej z detekcją spektrometrii mas oraz metodę wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją fluorescencyjną. Dla 6 ftalanów ustalono oznaczalność na poziomie 0,022 μg/m3.

W 2. etapie badań planowane są pomiary środowiskowe w zakładach pracy, w których te substancje mogą występować.

W związku z powyższym chcielibyśmy zaprosić Państwa do współpracy przy realizacji tego projektu. Poszukujemy zakładów pracy, w których stosowane są związki wymienione powyżej. Jeśli wyraziliby Państwo zgodę na wykonanie pomiarów w Państwa zakładzie, wyniki przeprowadzonych badań zostaną Państwu udostępnione nieodpłatnie i przekazane do Specjalisty ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Państwa firmie. Otrzymane sprawozdanie będzie dla Państwa przydatne do oceny ryzyka zawodowego. Jednocześnie zapewniamy, że prowadzone badania mają charakter wyłącznie naukowy, a przedsiębiorcy udostępniający pole do badań pozostają anonimowi.

Kierownikiem zadania badawczego jest dr hab. Małgorzata Szewczyńska - Kierownik Pracowni Zagrożeń Chemicznych, tel. (022) 623 32 52, e-mail: mapol@ciop.pl.

 

Zapraszamy do kontaktu!

 

30.01.2018

Ukazała się Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2398/UE z dnia 12 grudnia 2017 r. zmieniająca dyrektywę 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy (Dz. Urz. L 345 z 27.12.2017, s. 87).

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017L2398&from=PL

 

16.11.2017

Na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Projekty aktów prawnych” oraz na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny ukazał się Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, do którego można zgłaszać uwagi w ramach konsultacji publicznych. Czas trwania konsultacji:  14 listopada 2017 r. - 6 grudnia 2017 r.

 

Jak wynika z informacji o konsultacjach publicznych umieszczonych na stronie BIP MRPiPS,celem wydania nowego rozporządzenia jest konieczność:

 • wdrożenia do prawa krajowego postanowień dyrektywy Komisji (UE) 2017/164 z dnia 31 stycznia 2017 r. ustanawiającej czwarty wykaz wskaźnikowych dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego zgodnie z dyrektywą Rady 98/24/WE oraz zmieniającej dyrektywy Komisji 91/322/EWG, 2000/39/WE i 2009/161/UE. Państwa członkowskie mają wprowadzić postanowienia tej dyrektywy w terminie do dnia 21 sierpnia 2018 r.;
 • wprowadzenia 13 nowych wniosków Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy (MKds.NDSiN) skierowanych do ministra właściwego do spraw pracy (w latach 2014 – 2017). Komisja ta została powołana rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie powołania Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1772, z późn. zm.). Do zadań MKds.NDSiN należy m.in. przedkładanie ministrowi właściwemu do spraw pracy wniosków dotyczących wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

Rozporządzenie to zastąpi rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz.  1348) wydane na podstawie art. 228 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.). W związku z wyznaczonym terminem wprowadzenia postanowień ww. dyrektywy - termin wejścia w życie nowego rozporządzenia przewidziano także na dzień 21 sierpnia  2018 r.

 

Zachęcamy do zapoznania się z projektem

 

19/09/2017

Projekt Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniający dyrektywę 2004/37/WE
w sprawie ochrony pracowników zagrożeniem dotyczącym narażenia na czynniki rakotwórcze
i mutagenne podczas pracy

 

Choroby nowotworowe związane z narażeniem na czynniki rakotwórcze w pracy stanowią poważny problem we wszystkich państwach Unii Europejskiej. Choroby te są przyczyną około 53% zgonów związanych z pracą. Dla porównania w przypadku chorób układu krążenia odsetek ten wynosi 28 %, a w przypadku chorób układu oddechowego 6 %[1].

Jedno z priorytetowych działań określonych w programie prac Komisji Europejskiej z 2016 r. jest poprawa ochrony zdrowia pracowników poprzez ograniczenie narażenia zawodowego na działanie rakotwórczych czynników chemicznych, zwiększenie skuteczności prawodawstwa UE w tym obszarze oraz zagwarantowanie większej przejrzystości i zapewnienie podmiotom gospodarczym równych warunków działania. Podstawowym działaniem Komisji w tym obszarze jest ustalanie wiążących wartości dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego (binding occupational exposure limit value – BOELV) dla substancji chemicznych spełniających kryteria klasyfikacji dla czynników rakotwórczych kategorii 1A lub 1B, zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 (CLP)[2].

W wyniku prac Komisja Europejska zaproponowała ustanowienie nowych dopuszczalnych wartości narażenia dla 11 czynników chemicznych i zmianę dla 2 czynników (chlorek winylu, pyły drewna) oraz pozostawienie wartości dla benzenu. Na podstawie wyników przeprowadzonej oceny skutków szacuje się, że działania w tym obszarze pozwolą ocalić około 100 000 istnień ludzkich do 2069 r.


[1]    Zgromadzone na szczeblu europejskim szacunkowe dane dotyczące obrażeń doznanych w pracy i złego stanu zdrowia spowodowanego pracą, Work-related Illnesses Identification, Causal Factors and Prevention Safe Work – Healthy Work – For Life, Takala, J., Workplace Safety and Health Institute, Singapur, prezentacja przygotowana na konferencję prezydencji UE zorganizowaną w Atenach w czerwcu 2014 r.

[2]    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006, Dz.U. L 353 z 31.12.2008, s. 1.

 

Więcej szczegółowych informacji zawarto w pliku: 

 

 

16/05/2017

Dyrektywa Komisji 2017/164/UE z dnia 31 stycznia 2017 r. ustanawiająca czwarty wykaz wskaźnikowych dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego zgodnie z dyrektywą 98/24/WE oraz zmieniającej dyrektywy Komisji 91/322/EWG, 200/39/WE i 2009/161/UE

 

Dyrektywa Komisji 2017/164/UE ustanawiająca czwarty wykaz wskaźnikowych dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego (IOELVs) została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 1 luty 2017 r., L 27, s. 115-120. Treść dyrektywy jest dostępna w serwisie internetowym EU law and publications EUR-Lex pod adresem http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32017L0164

 

Weszła ona w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu (Artykuł 8).

Państwa członkowskie wprowadzą w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia 21 sierpnia 2018 r (Artykuł 7).

W sektorze górnictwa podziemnego i budowy tuneli, państwa członkowskie mogą skorzystać
z okresu przejściowego kończącego się najpóźniej w dniu 21 sierpnia 2023 r. w odniesieniu do wartości dopuszczalnych dla tlenku azotu, ditlenku azotu i tlenku węgla.

W okresie przejściowym państwa członkowskie mogą nadal stosować następujące dopuszczalne wartości zamiast wartości określonych w załączniku:

 1. w odniesieniu do tlenku azotu – obowiązujące dopuszczalne wartości określone zgodnie z załącznikiem do dyrektywy 91/322/EWG;
 2. w odniesieniu do ditlenku azotu i tlenku węgla – krajowe dopuszczalne wartości obowiązujące w dniu 1 lutego 2017 r.

Więcej szczegółowych informacji zawarto w pliku: