WYSZUKIWANIE
w bazach substancji
  
 
 
MATERIAŁY WSPOMAGAJĄCE

Materiały przygotowano na podstawie wyników uzyskanych w ramach III etapu programu wieloletniego pn. „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” finansowanego w latach 2014-2016 w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego/Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Koordynator programu: Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy.

 

"MATERIAŁY INFORMACYJNE dotyczące ograniczania zagrożeń związanych z pracą z (wytypowanymi) czynnikami rakotwórczymi"

dr Joanna Kowalska, dr inż. Anna Jeżewska

 

Materiały opracowano i wydano w ramach III etapu programu wieloletniego pn. „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” (2014–2016) finansowanego w zakresie służb państwowych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Koordynator programu: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

 

"OCENA RYZYKA W MIEJSCACH PRACY ZAGROŻONYCH ATMOSFERĄ WYBUCHOWĄ W WYNIKU EMISJI NANOMATERIAŁÓW – ZALECENIA"

dr Wojciech Domański

"WPŁYW NANOCZĄSTEK TLENKÓW METALI NA AKTYWNOŚĆ MODELOWYCH BŁON BIOLOGICZNYCH "

dr Dorota Kondej

"BEZPIECZNE WARUNKI PRODUKCJI I STOSOWANIA BIOPALIW II GENERACJI PRODUKOWANYCH W PROCESIE TRANSESTRYFIKACJI TŁUSZCZÓW ODPADOWYCH"

dr Jolanta Skowroń, dr Lidia Zapór, dr Katarzyna Miranowicz-Dzierżawska

 

Materiały opracowane w ramach realizacji II etapu programu wieloletniego pn.: „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” dofinansowanego w latach 2011–2013 w zakresie służb państwowych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Główny koordynator: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy.

 

ZALECENIA PROFILAKTYCZNE DOTYCZĄCE OGRANICZANIA ZAGROŻEŃ ZWIĄZANYCH Z EMISJĄ SZKODLIWYCH SUBSTANCJI CHEMICZNYCH DLA OSÓB PRACUJĄCYCH Z BIUROWYMI URZĄDZENIAMI DRUKUJĄCYMI I POWIELAJĄCYMI

dr Joanna Kowalska – Zakład Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych CIOP-PIB 2013

OCENA NARAŻENIA NA SZKODLIWE SUBSTANCJE CHEMICZNE WYSTĘPUJĄCE W POWIETRZU PODCZAS KONSERWACJI OBRAZÓW - Materiały informacyjne
dr inż. Anna Jeżewska – Zakład Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych CIOP-PIB 2013

ZAGROŻENIA CHEMICZNE W PRACOWNI KONSERWACJI MALARSTWA – Materiały szkoleniowe
dr inż. Anna Jeżewska, dr Małgorzata Szewczyńska, inż. Agnieszka Woźnica – Zakład Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych CIOP-PIB

Rok wydania: 2013
Liczba stron: 60

 

 

Materiały informacyjne, broszury, poradniki i zalecenia z dziedziny zagrożeń chemicznych i pyłowych, wydane w CIOP-PIB w ramach I etapu programu wieloletniego pn. „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”, dofinansowywanego w latach 2008-2010 w zakresie zadań służb państwowych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Główny Koordynator: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

Zachęcamy do zapoznania się z ich treścią. Pełną wersję możecie Państwo pobrać i zapisać na swoim komputerze klikając na ikonkę po prawej stronie tekstu.

 

ZAGROŻENIE NANOMATERIAŁAMI W PRZEMYŚLE Tworzyw sztucznych – Zalecenia do ograniczania ryzyka zawodowego

Lidia Zapór – Zakład Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych CIOP-PIB

ISBN 978-83-7373-143-1

NANOMETRYCZNE STRUKTURY METALI I TLENKÓW METALI W ŚRODOWISKU PRACY – Potencjalne zagrożenia. Zasady bezpiecznej pracy.

Lidia Zapór – Zakład Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych CIOP-PIB

OCENA NARAŻENIA ZAWODOWEGO NA NANOOBIEKTY. ZALECENIA.

Elżbieta Jankowska, Joanna Łukaszewska, Wojciech Zatorski

OCHRONA PRACOWNIKÓW PRZED NARAŻENIEM NA NANOOBIEKTY. Zalecenia –dziania aktywne i reaktywne

Elżbieta Jankowska, Piotr Sobiech

ZASADY OCENY UKŁADÓW FILTRACJI SZĄSTEK AEROZOLI CIECZY EMITOWANYCH PODCZAS OBRÓBKI MECHANICZNEJ

Tomasz Jankowski

ISBN 978-83-7373-122-6

ZAGROŻENIA CZYNNIKAMI CHEMICZNYMI I BIOLOGICZNYMI PODCZAS OBRÓBKI POWIERZCHNIOWEJ METALI

Wojciech Domański, Marcin Cyprowski, Anna Ławniczek-Wałczyk, Rafał L. Górny

AEROZOLE EMITOWANE W PROCESACH WYSOKOTEMPERATUROWYCH – Wytyczne do oceny narażenia zawodowego

Elżbieta Jankowska, Małgorzata Pośniak

ISBN 978-83-7373-115-8

ZALECENIA DO OGRANICZENIA NARAŻENIA NA DROBNE FRAKCJE CZĄSTEK W SPALINACH BIODIESLA

Małgorzata Szewczyńska, Małgorzata Pośniak, Elżbieta Dobrzyńska, Katarzyna Miranowicz-Dzierżawska

ISBN 978-83-7373-144-8

OCENA ŁĄCZNEGO NARAŻENIA NA PROMIENIOWANIE UV I FOTOTOKSYCZNE SUBSTANCJE CHEMICZNE PRZY UKŁADANIU ASFALTÓW

Małgorzata Pośniak, Małgorzata Szewczyńska, Agnieszka Wolska

ISBN 978-83-7373-109-7

WPŁYW NANOCZĄSTEK GLINOKRZEMIANÓW STOSOWANYCH W PRODUKCJI NANOKOMPOZYTÓW POLIMEROWYCH NA AKTYWNOŚĆ POWIERZCHNIOWĄ SURFAKTANTU PŁUCNEGO

Dorota Kondej, Tomasz R. Sosnowski

ZMIANY W REACH WPROWADZONE ROZPORZĄDZENIEM CLP

dr Katarzyna Miranowicz-Dzierżawska – Zakład Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych CIOP-PIB

Rok wydania: 2010
Liczba stron: 30
ISBN 978-83-7373-096-0

KSZTAŁTOWANIE JAKOŚCI POWIETRZA W POMIESZCZENIACH SZKOLNYCH

dr Małgorzata Pośniak, dr inż. Elżbieta Jankowska, mgr Joanna Kowalska, dr Małgorzata Gołofit-Szymczak, mgr Tomasz Jankowski – Zakład Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych CIOP-PIB

Rok wydania: 2010
Liczba stron: 30
ISBN: 978-83-7373-095-3

ZAGROŻENIA CHEMICZNE W ZAKŁADACH TEKSTYLNO-ODZIEŻOWYCH

dr Małgorzata Pośniak, mgr Elżbieta Dobrzyńska
– Zakład Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych CIOP-PIB

Rok wydania: 2010
Liczba stron: 45
ISBN: 978-83-7373-090-8

ZAGROŻENIA CHEMICZNE I BIOLOGICZNE W MAŁYCH FIRMACH SPRZĄTAJĄCYCH

dr Małgorzata Gołofit-Szymczak, mgr Elżbieta Dobrzyńska –
Zakład Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych CIOP-PIB

Rok wydania: 2010
Liczba stron: 23
ISBN: 978-83-7373-088-5

ZAGROŻENIA CZYNNIKAMI CHEMICZNYMI, BIOLOGICZNYMI, BIOMECHANICZNYMI I HAŁASEM W MAŁYCH ZAKŁADACH FRYZJERSKO-KOSMETYCZNYCH

dr Małgorzata Szewczyńska, dr Małgorzata Gołofit‐Szymczak,
– Zakład Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych CIOP-PIB; prof. nadzw dr hab. inż. Danuta Roman-Liu – Zakład Ergonomii CIOP-PIB; dr inż. Witold Mikulski – Zakład Zagrożeń Wibroakustycznych CIOP-PIB

Rok wydania: 2010
Liczba stron: 33
ISBN 978‐83‐7373‐098‐4

ZAGROŻENIA CHEMICZNE I BIOLOGICZNE W MAŁYCH ZAKŁADACH GASTRONOMICZNYCH

dr Lidia Zapór, mgr Joanna Kowalska – Zakład Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych CIOP-PIB

Rok wydania: 2010
Liczba stron: 41
ISBN: 978-83-7373-093-9

ZAGROŻENIA CHEMICZNE W PROCESACH WYSOKOTEMPERATUROWEJ OBRÓBKI METALI

dr Małgorzata Szewczyńska, mgr Elżbieta Dobrzyńska, dr Małgorzata Pośniak – Zakład Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych CIOP-PIB

Rok wydania: 2010
Liczba stron: 25
ISBN: 978-83-7373-089-2

POMIARY STĘŻEŃ METALI WE FRAKCJACH PYŁÓW EMITOWANYCH W PROCESACH OBRÓBKI MATERIAŁÓW METALOWYCH

mgr inż. Dorota Kondej, dr Ewa Gawęda– Zakład Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych CIOP-PIB

Rok wydania: 2010
Liczba stron: 31
ISBN: 978-83-7373-097-7

ZAGROŻENIA SPALINAMI SILNIKÓW DIESLA

dr Małgorzata Pośniak, dr Elżbieta Jankowska, dr Małgorzata Szewczyńska, dr Lidia Zapór – Zakład Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych CIOP-PIB; dr inż. Agnieszka Brochocka, dr inż. Piotr Pietrowski – Zakład Ochron Osobistych CIOP –PIB

Rok wydania: 2010
Liczba stron: 55
ISBN: 978-83-7373-081-6

ANALIZA I OCENA ZAGROŻEŃ CHEMICZNYCH W PROCESIE PRODUKCJI LEKÓW

dr Małgorzata Pośniak – Zakład Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych CIOP-PIB; mgr Dorota Danuta Bartoszko – Zakłady Farmaceutyczne JELPA, Jelenia Góra

Rok wydania: 2009
Liczba stron: 68
ISBN: 978-83-7373-073-1

OCENA RYZYKA CHEMICZNEGO W MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH POLIGRAFICZNYCH. PORADNIK

dr Małgorzata Pośniak, mgr Joanna Kowalska – Zakład Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych CIOP-PIB

Rok wydania: 2009
Liczba stron:34
ISBN: 978-83-7373-072-4

SPALANIE ODPADÓW - ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA I CZŁOWIEKA

dr Małgorzata Szewczyńska, mgr Elżbieta Dobrzyńska, dr Małgorzata Pośniak – Zakład Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych CIOP-PIB

Rok wydania: 2009
Liczba stron: 28
ISBN: 978-83-7373-071-7

ŚRODKI OCHRONY SKÓRY (KREMY, ŻELE BARIEROWE) WYMAGANIA, DOBÓR, STOSOWANIE

mgr inż. Joanna Kurpiewska, dr inż. Jolanta Liwkowicz – Zakład Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych CIOP-PIB

Rok wydania: 2010
Liczba stron: 24
ISBN 978-83-7373-094-6