Belka nawigacyjna
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
 
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
Czynniki zagrożeń zawodowych
OBCIĄŻENIA MIĘŚNIOWO-SZKIELETOWE
 


OBCIĄŻENIA  MIĘŚNIOWO - SZKIELETOWE


TEMATY BADAWCZE - streszczenia

Optymalizacja kąta pochylenia siedziska oraz położenia i charakterystyki pedału roboczego ze względu na wartość obciążeń w stawach kończyny dolnej.

Zakończono realizację pierwszego etapu pracy: Opracowanie i wykonanie stanowiska pomiarowego z oprogramowaniem służące do pomiaru rozkładu i wartości sił na siedzisku i pedale oraz w poszczególnych stawach kończyny dolnej człowieka.
Obecnie realizowany jest etap drugi: Przeprowadzenie badań rozkładu wartości sił na siedzisku i charakterystyki pedału roboczego na stanowisku pomiarowym
Wykonywane są pomiary wartości sił na siedzisku i pedale roboczym w funkcji kąta w stawie biodrowym, kolanowym i skokowym. Obliczane są wartości obciążeń w poszczególnych stawach kończyny dolnej człowieka i wyznaczana jest charakterystyka zależności pomiędzy ustawieniem pedału roboczego, a siłami na pedale i wartościami obciążeń w stawach.

Zakład Ergonomii
Pracownia Biomechaniki

"Opracowanie metody oceny obciążenia systemu mięśniowego pleców i kręgosłupa przy pracach siedzących w funkcji rodzaju siedziska"

Metody oceny obciążenia systemu mięśniowego pleców i kręgosłupa przy pracach siedzących wraz z opracowaną wcześniej metodą ErgoMES (która służy do symulacji czynności wykonywanych na stanowiskach pracy i ich szczegółowej analizy pod kątem obciążenia układu ruchu - umożliwią kompleksową analizę obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego zarówno w pozycji siedzącej (obciążenia o charakterze statycznym) jak i stojącej (obciążenia o charakterze dynamicznym).
Celem niniejszego projektu jest: opracowanie metody oceny obciążenia systemu mięśniowego pleców i kręgosłupa podczas utrzymywania pozycji siedzącej przy pracy. Analiza metod wykazała, że celowe będzie opracowanie metody komputerowej do analizy tego obciążenia.
Badania te podjęte zostaną ze względu na to, że - jak wskazują badania - długotrwałe wykonywanie pracy w pozycji siedzącej powoduje występowanie dużych obciążeń układu ruchu. Obciążenie te związane są przede wszystkim z obciążeniem kręgosłupa oraz z obciążeniem mięśni utrzymujących pozycję ciała (obciążenie statyczne). W rezultacie pojawiają się dolegliwości bólowe (są to przeważnie pozastawowe zespoły bólowe) i zmiany zwyrodnieniowe stawów kręgosłupa.
Metoda oparta będzie na komputerowym modelowaniu układu mięśniowo-szkieletowego z wykorzystaniem metody elementów skończonych. Parametrem charakteryzującym obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego będą siły nacisku na dyski międzykręgowe i siły rozwijane przez poszczególne mięśnie. Wartości te zostaną porównane z wartościami dopuszczalnymi.
Wyniki badań uzyskane tą metodą będą miały zastosowanie do projektowania siedzisk oraz do oceny siedzisk już istniejących.

Zakład Ergonomii
Pracownia Biomechaniki

Opracowanie komputerowo wspomaganej metody oceny obciążenia mięśniowego kończyny górnej w zależności od częstości wykonywania czynności na stanowisku pracy

Celem zadania badawczego jest opracowanie komputerowej metody oceny obciążenia mięśniowego kończyn górnych na stanowiskach pracy powtarzalnej, wykonywanej zarówno w pozycji stojącej (ciągnięcie, pchanie, podnoszenie i przenoszenie), jak i w pozycji siedzącej (praca z komputerem, praca biurowa, praca operatorów pulpitów sterowniczych, praca przy taśmie, praca kasjera w supermarkecie, itp.). Cel ten zostanie zrealizowany poprzez wykorzystanie wyników wcześniejszych badań własnych, wyników badań innych badaczy zaczerpniętych z literatury oraz wyników uzupełniających badań doświadczalnych.
Opracowany moduł komputerowy zawierał będzie podstawowe dane dotyczące zależności pomiędzy częstością wykonywania czynności a dopuszczalną siła zewnętrzną zarówno dla czynności wykonywanych w pozycji siedzącej jak i stojącej.
Aktualna faza pracy obejmuje opracowywanie stosownych zależności matematycznych pozwalających na obliczenie właściwych parametrów oraz programu komputerowego.

Zakład Ergonomii
Pracownia Biomechaniki

 
 
Wydawnictwa CIOP-PIB

Instytut oferuje liczne książki - monografie, podręczniki, serie wydawnicze dużych publikacji tematycznych oraz inne opracowania z dziedzin związanych z problematyką bhp, a ponadto broszury, poradniki i listy kontrolne

więcej