Produkty i usługi
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Badania, wzorcowanie i usługi

 

BADANIA


Zespół Laboratoriów Badawczych CIOP–PIB posiada akredytację w ramach krajowego systemu oceny zgodności od dnia 15 listopada 1995 r. W ramach udzielonej akredytacji działalność laboratoriów badawczych Instytutu obejmuje następujące dziedziny:

 • badania wyrobów dla potrzeb ich certyfikacji:
  • badania środków ochrony indywidualnej (środki ochrony słuchu, układu oddechowego, głowy, rąk, nóg, odzież ochronna, sprzęt ochrony oczu i twarzy, sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości),
  • badania środków ochrony zbiorowej (obudowy urządzeń elektrycznych, elektroniczne wyposażenie ochronne)
  • badania maszyn i urządzeń produkcyjnych (pilarki przenośne z piłą łańcuchową),

 • badania parametrów środowiska pracy oraz czynników związanych z bezpieczeństwem i ochroną zdrowia pracowników:
  • pomiary parametrów wibroakustycznych, mikroklimatu, laserowego i nielaserowego promieniowania optycznego, pól elektromagnetycznych na stanowiskach pracy,
  • pomiary stężenia szkodliwych substancji chemicznych w powietrzu na stanowiskach pracy,
  • pomiary parametrów fizjologicznych człowieka w środowisku pracy (wydatek energetyczny).
Pełny zakres akredytacji Zespołu Laboratoriów Badawczych CIOP-PIB nr AB 038 jest dostępny na stronie: AB 038


Zespół Laboratoriów Badawczych CIOP-PIB tworzą pracownie wchodzące w skład zakładów naukowo-badawczych Instytutu:

 

1.    Zakład Zagrożeń Wibroakustycznych:


2.   Zakład Techniki Bezpieczeństwa:

 


3.   Zakład Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych:

 


4.   Zakład Ergonomii:

 


5.   Zakład Bioelektromagnetyzmu:

 


6.    Zakład Ochron Osobistych:

 


Zapraszamy do współpracy

ELEKTRONICZNA ANKIETA OCENY LABORATORIUM

Kontakt:

dr inż. Piotr Makowski
Z-ca Kierownika Zespołu Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących
pimak@ciop.pllaboratoria@ciop.pl tel.: 22 623 46 53, fax: 22 623 32 91

 

mgr Karolina Burza
Zespół Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących
kabur@ciop.pl, tel./fax: 22 623 32 91

 

 
Zobacz także

 

Szkolenia problemowe i specjalistyczne BHP

 

zobacz